\"\"
Strona główna | Reiki | Mistrz Reiki | Praca z energią | Klinika | Choroby | Ceny | Kontakt | Kurs Reiki Warszawa | Linki | Spotkania / Warsztaty
Reiki
Reiki to energia i sztuka posługiwania się nią. Jej nazwa pochodzi z języka japońskiego i oznacza jej źródło (REI – oznaczające Boga, źródło lub Uniwersum – w zależności od wyznawanej religii lub przekonań) oraz formę energii rozumianą i przez tysiąclecia doświadczaną przez ludzkość (KI – znana w różnych kręgach językowych i kulturowych również jako czi, chi lub prana).

Reiki umożliwia osobom posługującym się nią wprowadzanie zmian w swoim otoczeniu. Począwszy od poprawy lub utrzymania swojego zdrowia w bardzo dobrej kondycji po wpływanie energią na nasze otoczenie. Zdolność posługiwania się Reiki można uzyskać jedynie podczas seminariów (kursów) przeprowadzanych przez nauczycieli Reiki zwanych w tradycji wschodniej mistrzami.

Zdolno?? pos?ugiwania si? energi? Reiki ma ka?da osoba. Jest to nasza naturalna predyspozycja. Nasza prawdziwa nie?miertelna natura jest w g?�wnej mierze duchowa (kt�? nie s?ysza? poj??: aura, dusza, duch ludzki, cia?o astralne, mentalne, eteryczne i jeszcze wiele innych) st?d „forma” Reiki jest znacznie bli?sza naszej duchowej stronie, ale efekty jej dzia?ania s? dla wi?kszo?ci widoczne jako zmiany w naszym ciele fizycznym lub og�lnej poprawie zdrowia.

Najstarsze informacje jakie istniej? o Reiki mo?na znale?? w staro?ytnych ksi?gach spisanych jeszcze w sanskrycie. Jednak w nasze czasy wiedz? o Reiki i sposobach pos?ugiwania si? ni? na nowo wprowadzi? pod koniec XIX w nauczyciel i mistyk, Japo?czyk dr Mikao Usui.

Reiki nie jest religi?, systemem filozoficznym, doktryn?, ani ?adnym wzorcem zachowa?. W odr�?nieniu od nich nie wymaga zachowywania lub przestrzegania jakichkolwiek nakaz�w lub zakaz�w, s?uchania polece?, rozkaz�w lub wykonywania jakichkolwiek praktyk.

Osoby, kt�re pos?uguj? si? Reiki mog? jej u?ywa? w zale?no?ci od stopnia dojrza?o?ci do jej przekazywania. W zale?no?ci od otrzymanej wiedzy istnieje podzia? na pocz?tkuj?cych, zaawansowanych oraz osoby, kt�re w pracy z Reiki osi?gn??y stopie? nazywany mistrzowskim. Os�b, kt�re w naszym systemie Usui Shiki Ryoho linii przekazu Usui-Hayashi-Takata-Phyllis Furumoto osi?gn??y w Polsce poziom mistrzowski jest na dzie? dzisiejszy tylko ok. 20. Powodem takiego stanu rzeczy s? bardzo wysokie wymagania etyczne i energetyczne stawiane przysz?ym nauczycielom w naszej linii przekazu.

Linia przekazu to lista nauczycieli, kt�rzy przekazywali sobie wtajemniczenia Reiki. Jest to jedna z najwa?niejszych informacji jakie nale?y bra? pod uwag? wybieraj?c swojego nauczyciela. Pod koniec lat 80-tych Reiki sta?o si? tak popularne na ?wiecie, ?e wiele os�b bez do?wiadczenia w pracy z energi? i w?a?ciwego przygotowania masowo zaspokaja?o ogromny popyt i wr?cz mod? na Reiki rozpowszechniaj?c w?asne „systemy” Reiki, cz?sto maj?ce ju? niewiele wsp�lnego z dorobkiem Mikao Usui. Do dzi? mo?na znale?? nawet osoby, kt�re swoje wtajemniczenia otrzyma?y i rozpowszechniaj? poprzez internet. St?d przez ostatnie dziesi?ciolecia nagromadzi?o si? tak wiele, cz?sto sprzecznych, informacji o Reiki i sposobie pracy z t? energi?.

Aby uporz?dkowa? i ujednolici? zakres wiedzy przekazywanej podczas kurs�w, w latach 80-tych XX w. powsta?o mi?dzynarodowe stowarzyszenie pod nazw? The Reiki Alliance skupiaj?ce nauczycieli pracuj?cych zgodnie z lini? przekazu Usui-Hayashi-Takata-Phylis Furumoto. Dzi?ki temu przyszli adepci Reiki uzyskuj? pewno??, ?e informacje i wtajemniczenia przekazywane podczas seminari�w s? spu?cizn? wielu lat pracy licznych nauczycieli. Stowarzyszenie jest r�wnie? szans? na uzupe?nienie wiedzy dla nauczycieli pracuj?cych w przer�?nych mniej lub bardziej egzotycznych systemach Reiki.


Syntetyczne informacje o Reiki znajdziesz w pliku Reiki-pytania i odpowiedzi
Copyright © 2017 Klinika Reiki Warszawa. All rights reserved. projekt i wykonanie: featdesign.net
szukaj w serwisie: